FANDOM


Мәдәнијјәт (лат. cultura, от colo, colere) — чохмәналы термин. Өзүнү ифадә етмә вә дәрк етмә, адамын баҹарыглар вә габилијјәтиләр топлама вә онун субективлији, бәзән исә објетивлији илә бағлы инсанын фәалијјәт саһәси.